Åpenhetsloven

Den norske åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022, og flere av selskapene i The North Alliance Group ("NoA") omfattes av loven. Formålet med den norske åpenhetsloven er å fremme selskapers respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. NoA arbeider systematisk med menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og retten til anstendige arbeidsvilkår. NoA anerkjenner alle internasjonale standarder for menneskerettigheter og arbeidslivsrettigheter, og stiller krav til samarbeidspartnere, leverandører og kunder.

Forespørsler knyttet til NoAs håndtering av risikoer knyttet til menneskerettigheter og overholdelse av åpenhetsloven kan sendes til [email protected].

The Transparency Act

The Norwegian Transparency act came into force 1 July 2022 and several of the companies in The North Alliance Group (“NoA”) are covered by the act. The purpose of the Norwegian Transparency Act is to promote companies' respect for fundamental human rights and decent working conditions.

NoA works systematically with human rights, employee rights and the right to decent working conditions. NoA acknowledges all internationally recognised human and labour rights standards, and set requirements for collaboration partners, suppliers and customers.

Requests related to NoA’s management of human rights risks and compliance with the Transparency Act can be sent to [email protected].
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram